POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NOVISAT sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej nr 37B (53-519 Wrocław), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030402, NIP: 8992418906, REGON: 932679450, dalej zwana „Administratorem”.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w kwestii zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących z tego tytułu Państwu uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mailowy: adminrodo@novisat.pl.

3. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak np. imię i nazwisko czy numer identyfikacyjny). Za „przetwarzanie” danych osobowych uznać zaś można w zasadzie każdą operację (czynność) wykonywaną na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”).

5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla oznaczonych i zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym celów. Administrator nie poddaje danych dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami.

6. Administrator zapewnia, że dokłada niezbędnych starań, ażeby chronić przekazane mu dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych i w tym zakresie stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

7. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych jakimkolwiek nieuprawnionym do tego odbiorcom, w ślad za bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie przekazuje ich organizacjom międzynarodowym.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

A. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania (kierowane do nas m. in. w drodze e-mailowej czy telefonicznej) w przedmiocie prowadzonej przez nas działalności, interesujących Państwa oferowanych przez nas produktach i świadczonych usługach – w ślad za art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

B. zawarcia i wykonania umowy – w ślad za art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

C. rozpatrywania reklamacji klientów – w ślad za art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

D. archiwalnych (w tym archiwizowania dokumentacji, w szczególności umów i dokumentów rozliczeniowych) - w ślad za art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

E. dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartymi umowami (w tym celem prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych) – w ślad za art. 6 ust 1 lit. f RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

F. marketingowych i promocyjnych, w szczególności w zakresie podejmowania przez nas z Państwem kontaktu w celu przedstawienia naszych ofert oraz informacji o produktach i świadczonych usługach – w ślad za art. 6 ust 1 lit. a RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

10. Administrator zbiera dane osobowe jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

11. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa cech osobowościowych czy potrzeb.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

12. Administrator przechowuje dane osobowe przez okresy wskazane i wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania przezeń zasady rozliczalności.

13. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących okresach:

- w celu określonym w pkt 9 lit. A niniejszej Polityki Prywatności - przez okres prowadzenia korespondencji czy rozmów, a potem, w zależności od rezultatów prowadzonych korespondencji lub rozmów, dane osobowe odpowiednio albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, albo zostaną usunięte w związku z brakiem nawiązania współpracy;

- w celach określonych w pkt 9 lit. B - E niniejszej Polityki Prywatności - przez okres realizacji umowy (świadczenia usług) oraz, w uzasadnionych wypadkach, także po zrealizowaniu umowy (zakończeniu ich świadczenia), o ile jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, upływu okresu przedawnienia). W takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich celów;

- w celu określonym w pkt 9 lit. F niniejszej Polityki Prywatności - do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

14. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy przez Administratora (określonych w pkt 9 lit. A - E niniejszej Polityki Prywatności) jest niezbędne do wykonania objętego nią świadczenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W pozostałym zakresie, tj. w celach marketingowych i promocyjnych (określonym w pkt 9 lit. F niniejszej Polityki Prywatności) podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował brakiem możliwości otrzymywania od nas treści promocyjnych oraz marketingowych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

15. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową (lub kurierską), bankom (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. Urząd Skarbowy, ZUS).

16. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom wspierającym nas na nasze zlecenie, m. in. dostawcy usług IT czy biuru rachunkowemu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

17. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii) oraz prawo żądania sprostowania tychże danych (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne);

b) prawo do wycofania zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, o czym informujemy Państwa w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, w jakim jej udzielono;wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas treści promocyjnych oraz marketingowych);

c) prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli, np. w przypadku gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane czy w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych);

d) prawo do przenoszenia danych osobowych (tzn. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora);

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (tj. w sytuacji, gdy w Państwa ocenie Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi, przetwarza je bezprawnie lub nie chcą Państwo, aby zostały one usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub też na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (m. in. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów oraz gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu);

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

19. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Administrator zachęca w tym miejscu do zapoznania się z tymi przepisami, ponieważ dokładnie określają one treść tychże praw, zasady korzystania z nich i wyjątki w ich stosowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bowiem bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

20. Uprawnienia te można wykonywać w poprzez kanały informacji wskazane w pkt 2 Polityki Prywatności.

 

PLIKI "COOKIES"

21. Na naszej stronie internetowej https://www.novisat.pl wykorzystywane są pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz analizowania ruchu na stronie. W plikach nie są gromadzone dane osobowe. Mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niedogodności w korzystaniu z witryny https://www.novisat.pl.

 

ZMIANY I AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

22. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki Prywatności” w każdym czasie.

23. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w przepisach prawa, praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

24. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej „Polityki Prywatności” na stronie internetowej Administratora.

CENIMY TWOJĄ PRYWATNOSĆ

Używamy na naszej stronie technologi plików cookies, aby personalizować zawartość oraz reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruch na naszej stronie. Wyraź zgodę, aby używać tej technologii na naszej stronie. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies w przeglądarce.

ZGADZAM SIĘ
Polityka Prywatności